?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POEZJA K.K. BACZŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU”

25 kwietnia, 2022

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanym przez:

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3 31-012 Kraków

oraz

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

ul. Korczaka 7 32-300 Olkusz

Opis, idea główna Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022 dotyczy tytułowej postaci – K. K. Baczyńskiego – patrona IV LO w Olkuszu, jednostki „walczącej słowem i czynem” i jest jego twórczością  inspirowany. Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem wielu instytucji kulturalnych, w tym oświatowych, ale nasz Konkurs jest skierowany do wszystkich szkół ponadpodstawowych  w Polsce, niekoniecznie noszących jego imię.

Ideą konkursu jest plastyczna  interpretacja poezji polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów, związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, uczestnika powstania warszawskiego.

Chcemy skłonić młodzież do rozwijania kreatywności i wrażliwości poprzez połączenie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, do dokonania analizy i interpretacji wybranego wiersza, co z kolei ma prowadzić do pogłębionej refleksji na temat postawy Polaka, poety – patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc częścią tej rzeczywistości. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale i interpretacyjne, metaforyczne czy symboliczne poszerzenie ich poprzez medium plastyczne – malarstwo, grafikę, rysunek.

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego człowieka, poszerzenie wiedzy historyczno-biograficznej, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i wytworów ją opisujących, motywowanie  uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich oraz skłonienie do zgłębiania biografii autora w komparatystycznej analizie życiorysu i tekstów literackich. Niemniej istotnym celem jest pobudzenie kreatywności uczniów – kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną w twórczości artystycznej.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa prac, stanowiąca kolaż obrazów – autorskich interpretacji wierszy.

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU ma charakter otwarty i ogólnopolski. Adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie Laureatów oraz Uczestników Wystawy POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanej w Galerii na Piętrze IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, spełniający wymagania punktu 1, czynnie zainteresowani sztuką oraz tematyką konkursu.

4. Przedmiotem konkursu jest obraz malarski, rysunek lub grafika  – tradycyjna lub komputerowa.

5. Organizator powołuje Jury Konkursu, którego przewodniczącym jest artysta-malarz Stanisław Wywioł (jednocześnie pełniący funkcję Kuratora Wystawy Pokonkursowej), które będzie kwalifikować prace na Wystawę Pokonkursową, a także wyłoni Laureatów – autorów najciekawszych prac.

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy (zakłada kwalifikację nadesłanych przez Uczestników prac do Wystawy Pokonkursowej i wyłonienie przez powołaną przez dyrektora IV LO komisję Laureatów)
i jest przewidziany dla jednej kategorii szkolnej, tj. szkół ponadpodstawowych.

7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
– powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, Organizator nie odsyła zgłoszonych prac);
– bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, dokumentacji fotograficznej oraz publikacji Internetowych, we wszystkich działaniach związanych z Konkursem POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;
– wyrażeniem zgody na  prezentację i publikację wizerunku autora oraz jego pracy (pracy w całości lub we fragmentach) w celu dokumentacji, publikacji w formie katalogu oraz promocji idei konkursu;
– wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu, ewentualnych badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych  i ich poprawiania.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

10. Wymiary prac podlegają ograniczeniom formatowym.

      Wymagany wymiar: 50 x70 cm – malarstwo, rysunek.

      Grafika warsztatowa (linoryt, gipsoryt, drzeworyt itp.) wymiar dowolny.

      Grafika cyfrowa (wykonana w dowolnych programach graficznych) wydruk formatu A3

11. Na Konkurs zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace, które dotychczas nie były wystawiane oraz nagradzane w żadnych innych konkursach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Uczestnikami (Laureatami oraz tymi Uczestnikami, którzy zakwalifikują się na Wystawę) i imiennego zaproszenia ich na Wystawę Pokonkursową.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.


II. Zgłoszenie do Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022

1. Jury powołane przez Organizatora, pod przewodnictwem artysty plastyka Stanisława Wywioła, ocenia nadesłane przez Uczestników prace, kwalifikując je do Wystawy Pokonkursowej oraz wyłaniając Laureatów.

2. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając odpowiednio zabezpieczoną pracę w „formie płaskiej”,
w formie koperty (NIE w tubach; prace zrolowane nie będą spełniały warunków formalnych Konkursu, którego częścią jest Wystawa Pokonkursowa) na adres Organizatora:

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

z dopiskiem KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z Komisarzem Konkursu/Kuratorem Wystawy – Stanisławem Wywiołem.
Telefon:   692111992
Adres mailowy: stwywiol@gmail.com

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
– odpowiednio zabezpieczoną pracę na Konkurs (zob. II.2.), opisaną na odwrocie za pomocą wydrukowanego formularza (zob. Załącznik nr 1)
– wypełnioną Kartę zgłoszeniową (zob. Załącznik nr 2)
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku  Uczestnika podpisaną przez Rodzica lub prawnego opiekuna (zob. Załącznik nr 3)

4. O przyjęciu Zgłoszenia decyduje data dostarczenia do Organizatora (IV LO w Olkuszu) lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki.

5. Jedynie ci Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do Wystawy/zostały nagrodzone zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. Organizator nie przewiduje kontaktu z Uczestnikami, których prace nie znajdą się na wystawie. 

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy pod przewodnictwem artysty malarza Stanisława Wywioła oraz powołani przez Organizatora  specjaliści, zajmujący się historią, dziejami polskiej kultury, literatury oraz sztuk plastycznych.

8. Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac nagrodzonych/wyróżnionych.

IV. Nagrody
1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest udział w Wystawie Pokonkursowej oraz publikacja prac w katalogu dotyczącym wystawy.
2. Wyłonieni przez Jury Autorzy trzech najciekawszych prac zostaną uhonorowani Dyplomami.
3. Istnieje możliwość fundowania nagród i wyróżnień przez sponsorów.

Postanowienia Dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż Uczestników Wystawy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu, Uczestnik ma możliwość ubezpieczenia prac na własny koszt.

V. Terminarz
25 kwietnia 2022 – ogłoszenie konkursu
31 maja 2022– nadsyłanie zgłoszeń  prac na Konkurs
6 czerwca 2022 – ogłoszenie wyników  (bezpośredni kontakt Kuratora z Opiekunem Uczestnika lub szkołą, zaproszenie Uczestnika wraz z Opiekunem na wernisaż Wystawy; organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z zakwalifikowanymi na wystawę/nagrodzonymi Autorami)
16 czerwca 2022  – termin wernisażu wystawy, na którym  zostanie ogłoszona lista Laureatów wraz z uroczystym wręczeniem Dyplomów i nagród
16 czerwca – 30 września 2022 – czas trwania Wystawy  Pokonkursowej

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK:

KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

ZAŁĄCZNIKI: