?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Wcale nie takie małe muzeum

1 czerwca, 2022

Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich (…). Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co największe w życiu i na świecie” ( Janusz Pasierb).Dlatego tak ważne jest odkrywanie najbliższej przestrzeni, jak to ujęto w komentarzu do podstawy programowej z geografii.W związku z tym, że geografia jest nauką wieloobszarową: przyrodniczą, społeczno-ekonomiczną oraz humanistyczną, uwzględnia ona różne podejścia oraz sposoby opisywania i wyjaśniania środowiska geograficznego.Obejmują one prowadzenie obserwacji, dokumentowanie ich wyników, prowadzenie wywiadów i badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, gromadzenie materiałów źródłowych, wizyty studyjne. Dlatego uczniowie klas trzecich, realizujących rozszerzoną geografię udali się do Kopalni wiedzy o cynku, przy ZGH w Bukownie.Zajęcia miały na celu odkrywanie przez uczniów relacji zachodzących między elementami najbliższej przestrzeni geograficznej a następnie określanie znaczenia i wpływu tych relacji na najbliższe otoczenie.Aktywność ta pozwoli uczniom dostrzec na przykładzie najbliższego otoczenia nie tylko powiązania zachodzące w środowisku geograficznym, ale również rozpoznać problemy związane z racjonalnym jego zagospodarowaniem i użytkowaniem oraz przygotować się do świadomego udziału w ich rozwiązywaniu.