?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Deklaracja dostępności

23 grudnia, 2020

Deklaracja dostępności IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7

Budynek wielokondygnacyjny składający się z 4 segmentów (A,B,C i D). Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się w segmencie C, od strony ul. Korczaka, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich).Wejście główne dla uczniów znajduje się w segmencie A, od strony ul. Polnej. W segmentach B i D znajdują się również wejścia od strony szatni i boiska szkolnego. Na terenie szkoły nie ma parkingu. Korytarze i hole na poziomie 0 umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma widny ani dźwigu zapewniającego komunikację na poziom 1 i 2. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.