?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Biuletyn informacyjny dla Rodziców

Marzec 3rd, 2012

W pracy szkoły bardzo ważną rolę odgrywają Rodzice. To oni są sojusznikami dyrekcji i grona pedagogicznego na drodze edukacji i wychowania młodzieży, dlatego tak ważna jest dobra współpracy szkoły i rodziców.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, narodził się pomysł szerszego informowania Rodziców o funkcjonowaniu IV LO, podjętych pracach, wynikach nauczania. Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” ukazał się we wrześniu 2000 roku. Odtąd corocznie powstają kolejne jego numery. Biuletyn zawiera informacje o ilości oddziałów i uczniów w szkole, liczbie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, nauczanych językach obcych, wynikach egzaminu dojrzałości i klasyfikacji końcoworocznej, najlepszych maturzystach i uczniach, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen, licznych sukcesach uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego, nagrodach i wyróżnieniach przyznanych naszym wychowankom w szkole i poza nią.
Kolejna część Biuletynu zapoznaje rodziców z zadaniami realizowanymi przez szkołę pod hasłem „W drodze do Europy”- realizowane programy badawcze, wymiany młodzieżowe. Biuletyn informuje o działających w IV LO kołach zainteresowań, działalności nowatorskiej, także jest sprawozdaniem z przeprowadzonych w szkole remontów i działań modernizacyjnych
Za pośrednictwem Biuletynu zapoznajemy rodziców z planem wychowawczym i planem profilaktyki IV Liceum Ogólnokształcącego, a także regulaminem matury.