IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu Małopolska Chmura Edukacyjna
?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Małopolska Chmura Edukacyjna

Styczeń 22nd, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-chmura.malopolska.pl/

 

 

 

 

 

Nazwa projektu:  Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Edycja 2.

Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0361/17-00
Okres realizacji: 1.09.2017 – 31.07.2018 r
Wartość projektu: 46.834,37 zł

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.  Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Planowane jest realizowanie form wsparcia w 2 obszarach: język angielski i biologia. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni.  Wszystkie formy wsparcia będą wykraczały poza podstawę programową z danego przedmiotu. Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Projekt będzie realizowany w IV LO w Olkuszu, które jako jedno z pierwszych mogło skorzystać z tego nowoczesnego rodzaju wsparcia, biorąc udział w projekcie pilotażowym realizowanym w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2.

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

pn: „Małopolska Chmura Edukacyjna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, edycja 2”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Beneficjent: Powiat Olkuski,

Realizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, edycja 2”
 2. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, edycja 2”
 3. realizatorze – należy przez to rozumieć Partnera – organ prowadzący: Powiat Olkuski / szkołę ponadgimnazjalną – liceum biorącą udział w Projekcie: IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu.
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:
  1. przewodniczący: Szatan-Kenderow,
  2. członkowie: Joanna Karkos ,
  3. Katarzyna Polak – Dyrektor IV LO w Olkuszu.
 5. Liderze Projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.
 6. Partnerach – uczelniach wyższych – należy przez to rozumieć następujące podmioty:
 1. Uczestnikach projektu – Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów Liceum ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest od 1.09.2017-31.07.2018 r.
 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, edycja 2”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
 4. Projekt skierowany jest do najzdolniejszych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego
  K. K. Baczyńskiego w Olkuszu.

 § Zakres wsparcia

 1. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 5) będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera Projektu w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Lidera Projektu, Partnerów – organy prowadzące i Partnerów – uczelnie wyższe.
 2. Koła naukowe będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez realizatora.
 3. Uczniowie mają prawo udziału w dwóch formach wsparcia w ramach jednego obszaru.

 § 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

Kryteria formalne:

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego
  K. K. Baczyńskiego w Olkuszu, który złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2.
 2. Kryteria do poszczególnych form wsparcia:

Zajęcia on-line z pracownikami akademickimi w obszarze tematycznym:

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

Koło naukowe w obszarze tematycznym:

BIOLOGIA

 JĘZYK ANGIELSKI

    FIZYKA

 1. Uczniowie kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia.
 2. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą pozostali uczniowie spełniający kryterium wym. w ust. 1 zainteresowani oferowanymi formami wsparcia.
 3. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału
  w formach wsparcia zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
 4. Do projektu zostanie zakwalifikowana następująca liczba uczniów:
 5. Zajęcia on-line w obszarze biologia –15 osób,
 6. Zajęcia on-line w obszarze język angielski –15 osób,
 7. Koło naukowe w obszarze biologia – 6 osób
 8. Koło naukowe w obszarze język angielski – 6 osób
 9. Koło naukowe w obszarze fizyka – 6 osób

 § 5 Proces rekrutacji

 Rekrutacja do form wsparcia przeprowadzana będzie w okresie od 2 do 13 października 2017 roku, natomiast w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, skreślenia ucznia z listy uczestników projektu bądź rezygnacji proces rekrutacji do projektu może zostać wznowiony przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w formach wsparcia w  projekcie składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od  2 do 13 października 2017 roku.
 2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie przekazują do Dyrektora Szkoły.
 3. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane i będą przechowywane w biurze projektu wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w ramach rekrutacji.
 4. Komisja Rekrutacyjna w terminach najpóźniej do dnia 14 października 2017 roku podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do form wsparcia uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do form wsparcia oraz listy osób rezerwowych. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista osób rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły.
 5. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.
 6. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat projektu jest Joanna Karkos, tel. (32) 6430692 wew. 31, e-mail: projekty.splkusz@gmail.com

  § 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zebrane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  do projektu będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników projektu – Beneficjentów Ostatecznych wyłonionych w procesie rekrutacji będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom – partnerom projektu wyłącznie w celu jego realizacji /zgodnie z definicjami zawartymi w §1 regulaminu/.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.
 6. Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu w tym dokumentacja zawierająca dane osobowe będzie przechowywana w siedzibie Beneficjenta do dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
 7. Dokumentacja zgromadzona w ramach rekrutacji zawierająca dane osobowe będzie przechowywana zgonie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych oraz organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 roku Nr 100 poz. 1024).
 8. Uczestnik składając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rekrutacji.

  § 7 Prawa i obowiązki uczestników projektu

          Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy     regulamin.

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia nieodpłatnie.
 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
  1. podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
  2. podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,
  3. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 27 godzinach w wyznaczonych terminach,
  4. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 3. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa formach wsparcia może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
 4. na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
 5. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 3 godzin zajęć, przy czym jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy, jednak liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekraczać 30% wszystkich godzin przewidzianych w danej formie wsparcia,
 6. rezygnacji uczestnika,
 7. skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły.
 8. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.4 dokonuje Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę z listy rezerwowej.
 9. Uczniowie, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie.
 10. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia.
 11. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w formach wsparcia w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
 12. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust. 3 pkt. c), zastrzeżeniem ust 4 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie ukończenia danej formy wsparcia.

 § 8  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
  lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 –  Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 – Zakres danych osobowych

Załącznik nr 4 – Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku